CAS

CAS

Sunday, February 26, 2012

Languages of Oerthly Magic - Find familiar

10). Find familiar

Amedian - Kupata Meama Mazedze (Ku-Pa-Ta Me-Am-A Maz-Ed-Ze)

Bakluni (Ancient) - Tanedeke (Ta-Ne-Dek)

Drow - Talanel Izmeras (Ta-La-Nil Iz-Mer-Us)

Dwarven - Feneda Velkenta (Fe-Ne-Da Vel-Ken-Ta)

Elven - Tutuya (Tu-Tu-Ya)

Flan - Taeke Ar Elaze (Ta-Ek Ar E-Laz)

Fruz - Fenna Pekka (Fen-Na Pek-Ke)

Giantish - Za Vertraute (Ze Ver-Tra-Ut)

Gnomish - Vendene Vertroude (Ven-Den Ver-Tro-Ud)

Oeridian - Nalea Zankomogo (Na-Le Zan-Ko-Mo-Go)

Olman - Terinterunetal Kantupikka (Ter-In-Te-Run-Tal Kan-Tu-Pik-Ka)

Suel - Envenare Nota (En-Ven-Ar-E No-Ta)

No comments:

Post a Comment